privacy overeenkomst

Privacy overeenkomst vzw De Lustige Stappers – Post Langdorp

In onderstaande tekst gebruikte afkortingen:

Vzw De Lustige Stappers – Post Langdorp = vzw De Lustige

 StappersAlgemene Verordening Gegevensbescherming = AVG

Genral Data Protection Regulation = GDPR

Vzw Wandelsport Vlaanderen = WSVL

Gegevensbeschermingsautoriteit = GBA

Vzw De Lustige Stappers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy gerespecteerd wordt.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je verzamelde persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vzw De Lustige Stappers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

·       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

·       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

·       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij volgen met deze Privacyverklaring (GDPR) de wet die van toepassing wordt vanaf 25 mei 2018.

 Als Vzw De Lustige Stappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Lustige Stappers vzw - post Langdorp

Gijmelsesteenweg 142

3200 Aarschot 

delustigestapper@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Vzw De Lustige Stappers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•        Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vzw De Lustige Stappers. (uitvoering jaarprogramma goedgekeurd door de Algemene vergadering)

•        Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

•        Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

•        Aansluiting bij de Vzw Wandelsport Vlaanderen (WSVL) (lidmaatschap, tijdschrift, verzekering, subsidiëring overheid en inschrijving voor de wandeltochten. Voor het verder behandelen van de Privacygegevens is de intentieverklaring van de wetgeving van Vzw Wandelsport Vlaanderen geldig.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken.

•        Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

•        Rijksregisternummer

•        Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum,

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Vzw Wandelsport Vlaanderen (lidmaatschap, tijdschrift, verzekering, subsidiëring overheid en inschrijving voor de wandeltochten. Voor het verder behandelen van de Privacygegevens is de intentieverklaring van de wetgeving van de Vzw Wandelsport Vlaanderen van toepassing.

Met Vzw Wandelsport Vlaanderen maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Lustige Stappers vzw - post Langdorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na het beëindigen van het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

•        Alle personen die namens Vzw De Lustige Stappers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

(U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.delustigestappers.be).

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Vzw De Lustige Stappers kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018