Kroniek van de Lustige Stappers

1981: Het ontstaan van de club.

Onder impuls van de sociale dienst van de toenmalige “Regie der Posterijen”(*) werden in 1981 te Langdorp door enkele personen de koppen bij mekaar gestoken om een wandelclub op te richten.

De initiatiefnemers hiertoe waren Frans Vanderheyden, Cyriel De Noodt, Emiel Verlinden en Roger Roothooft.

Het eerste jaar telde men 20 aangesloten leden. Dit waren toen allemaal uitsluitend bij de “Posterijen” tewerkgestelde personen en hun familieleden.

(*) Vanaf 1992 “De Post” en sinds juni 2010 “bpost” genoemd.

Wandelingen in de prille beginjaren

Het wandelseizoen liep van september tot mei. Om de 14 dagen werd in groep een wandeling gedaan van 10 tot 15 km. Deze tochten werden uitgestippeld door een van de leden. Ook de vrouwen en de kinderen stapten mee.

In een plaatselijk café werd even halt gehouden voor een toiletbezoek en een dorstlesser. Voor de ter plaatse gemaakte kosten betaalde iedereen zijn bijdrage.

 Bestuursvergaderingen en club financiering

Onder meer om budgettaire redenen gingen de bestuursvergaderingen door bij een der leden.

Om de kas te spijzen werd er na 2 jaar beslist een mosselfeest in te richten, in de beginjaren de belangrijkste bron van inkomsten.

De goede relaties van leden postbodes met hun “klanten” bepaalde mee het succes van deze eetfestijnen. Door een persoonlijke benadering kreeg de club voor de organisatie van hun activiteiten ook gratis medewerking en ondersteuning aangeboden.

Na ongeveer 20 jaar kwam om diverse redenen een einde aan de mosselfeesten.

Voor aankoop van clubkledij werden enkele sponsors aangetrokken.

Diverse clubactiviteiten zagen het daglicht

Een Sinterklaasfeest voor de kinderen.

Uitstappen (per trein) richting Noordzeekust. Daguitstappen met de autobus.

De jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel.

Het jaarlijks ledenfeest, (in de beginjaren in samenwerking met de Gijmelse wielerclub).

In 1986 en 1991 werd de “Nationale wandeldag van de Post” georganiseerd.

Rond 1995 werd de jaarlijkse barbecue een thans niet meer weg te denken evenement.

In deze periode begon men ook deel te nemen aan VWF – wandelingen in de streek.

 

2001: Aansluiting als wandelclub bij de Vlaamse Wandelfederatie (VWF)

Initiatiefnemer hiertoe was onze huidige clubsecretaris, Johan Van Assche.

Via het “Brabants Provinciaal Wandelcomité” werd de aansluiting als club met nummer B054 bij de vzw VWF in 2001 een feit.

De VWF bood de club heel wat administratieve ondersteuning en ook naambekendheid buiten de regio. 

 

Vereniging zonder winstoogmerk

VZW DE LUSTIGE STAPPERS POST LANGDORP” 

werd op de stichtingsvergadering van 29 maart 2002 boven de doopvont gehouden.

Door de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2002 werd dit officieel bekrachtigd. Het “Posttijdperk” werd hiermee definitief afgesloten.

Samenstelling van de eerste Raad van Bestuur, ook wel “het bestuur” genoemd:

·       Voorzitter: Roothooft Roger, Langdorp.

·       Secretaris: Johan Van Assche, Ramsel.

·       Penningmeester: Frans Van der Heyden, Ramsel.

De zetel van de vzw werd gevestigd bij de voorzitter in de Boshuisstraat 39 te Langdorp.

 De club in het begin van de 21ste eeuw

Er werden nu ook leden aangeworven die geen werknemers van “De Post” waren.

De club groeide in haar beginjaren als vzw gestaag  van 36 naar een 50 tal leden.

Met uitzondering van het Sinterklaasfeest werden alle reeds genoemde activiteiten een vaste waarde op de clubkalender.

Voor de planning en organisatie van tochten zoals de “Klaverbladwandeling” in maart te Langdorp en de tocht “Tussen Demer en Nete” in oktober te Ramsel was het met dit beperkt aantal leden steeds alle hens aan dek.  

De “Frikadellentocht” in januari te Herselt en het “Wandelweekend” in november waren in 2007 aan hun eerste editie toe en zijn niet meer weg te denken uit onze activiteitenkalender. 

1ste Statutenwijziging

Op 25 februari 2006 werden door de Algemene vergadering verschillende artikelen van de statuten ingrijpend gewijzigd. Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2006.

De samenstelling van het bestuur bleef evenwel ongewijzigd.

2de Statutenwijziging

Ingevolge het overlijden van Frans Van der Heyden werd Jos Van den broeck door de Algemene vergadering op 07 december 2007 als nieuw lid van het bestuur benoemd. Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2008.

De Raad van Bestuur bestond vanaf dan uit:

·       Voorzitter: Roothooft Roger, Langdorp.

·       Secretaris: Johan Van Assche, Ramsel.

·       Penningmeester: Jos Van den broeck, Herselt.

De statuten bepaalden toen dat de Raad van Bestuur uit minimum 3 leden moest bestaan.

Het Huishoudelijk reglement daarentegen sprak van minimum 3 en maximum 9 leden.

De door de Algemene vergadering benoemde andere bestuursleden waren derhalve niet-statutair. Bijgevolg hadden zij in feite geen enkele beslissingsbevoegdheid.

Er zetelden in die periode kortstondig ook enkele vrouwen in het bestuur.

lees verder boven aan rechts

3de Statutenwijziging

Op 12 december 2014 keurde de Algemene vergadering andermaal een statutenwijziging goed waarbij artikels en bepalingen van het Huishoudelijk reglement in overeenstemming met de statuten werden gebracht.

Hierbij werd ook de Raad van Bestuur aangepast en ook werden de niet-statutaire bestuursleden geregulariseerd.

Nieuwe samenstelling van het bestuur:

·       Voorzitter: Roothooft Roger, Langdorp.

·       Secretaris: Johan Van Assche, Ramsel.

·       Penningmeester: Jos Van den broeck, Herselt.

·       Ondervoorzitter (met een niet statutaire functie): Hendrickx Louis, Aarschot.

·       Coune Guy, Aarschot.

·       Laporte Maurice, Begijnendijk.

·       Van Roie Louis, Aarschot.

·       Weckhuysen Jos, Herselt.

 

Fusie wandelfederaties

Het hing al een tijdje in de lucht en in 2014 was het dan zo ver. Door besparingen van de Vlaamse Regering kreeg het “Bloso” als “broodheer” van de wandelfederaties minder subsidies. Ze lieten dan ook duidelijk verstaan dat, als men de subsidies van de Vlaamse Overheid wilde behouden, er een fusie moest komen van de vier wandelfederaties.

Bijgevolg werden er fusiegesprekken opgestart tussen AKTIVIA, VWF, VVRS en VWO. Enkel VWO haakte af.

Op 1 januari 2016 was de fusie een feit en de nieuwe overkoepelende wandelfederatie zou voortaan “Wandelsport Vlaanderen vzw” genoemd worden. Onze club sloot hierbij aan en kreeg het stamnummer 4054 toegewezen.

 

4de Statutenwijziging

Eind 2017 dienden de voorzitter, Roger Roothooft en bestuurslid Guy Coune hun ontslag in als leden van de Raad van Bestuur. Derhalve waren op dat moment 3 mandaten van bestuurslid vacant. Niettemin werd er slechts één kandidatuur ingediend.

Op 15 december 2017 benoemde de Algemene vergadering deze kandidaat en verlengde enkele bestuursmandaten die op vervaldag waren.

De zetel van de vzw verhuisde naar de, Jan Vellestraat 16 te Langdorp ten huize van Louis Van Roie.

De aangepaste statuten met de nieuwe Raad van Bestuur verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018.

Op 20 december 2017 werd door het bestuur een nieuwe voorzitter aangeduid en de secretaris en de penningmeester werden in hun functie bevestigd.

Samenstelling van de Raad van bestuur vanaf  1 januari 2018:

·       Voorzitter: Van Roie Louis, Langdorp.

·       Secretaris: Johan Van Assche, Ramsel.

·       Penningmeester: Jos Van den broeck, Herselt.

·       Ondervoorzitter (niet statutaire functie): Hendrickx Louis, Aarschot.

·       Laporte Maurice, Begijnendijk.

·       Verheyen René, Laakdal.

·       Weckhuysen Jos, Herselt.

Het groeien en bloeien van de club

Zoals blijkt uit onderstaande “ledencurve” bleef de club met kleine “ups-en-downs” ook in het begin van het 2de decennium van de 21ste eeuw bestendig groeien.

 

 

Met 109 leden in 2017 werd de kaap van 100 ruim overschreden.

Heden ten dage, we schrijven begin 2018, tellen “De Lustige Stappers” 114 leden.

 Daguitstappen of een weekendje weg zijn bij de leden ook erg populair. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de beschikbare plaatsen in de autocar meestal vlug volzet zijn.

Voor wat hoort wat en derhalve laat de club haar leden ook zoveel als mogelijk mee genieten van de opbrengsten van de eigen wandelorganisaties.

Actieve helpers en dito wandelaars kunnen van grote kortingen genieten bij aankoop van clubkledij of voor deelname aan allerlei clubactiviteiten.

Belangrijke gebeurtenissen in het leven van haar vaste leden laat de club zeker niet ongemerkt voorbijgaan. Een klein geschenk of een gepaste attentie wordt overhandigd. Desgevallend gebeurt dit tijdens een plaatsbezoek door een delegatie van het bestuur.

Ook het 35 jarig bestaan van de club werd in de verf gezet met een verrassingsuitstap voor de clubleden.

In de galerij van verdienstelijke ereleden werden opgenomen en gevierd wegens 35 jaar onafgebroken lidmaatschap:

·       Roger Roothooft uit Langdorp

·       Celine Bervoets uit Langdorp

·       Marcel Van Dyck Rotselaar

·       Maria Van de Velde Rotselaar

·       Lisette Vleugels Aarschot

De materiële ondersteuning door de gemeente Herselt en de subsidies van de stad Aarschot waren en zijn ook nog steeds een niet onbelangrijke factor voor  de vlotte werking van de club.

Verslaggeving Jos Weckhuysen

Herselt, april 2018